Image

با امکان سفارش آنلاین سفارش آنلاین

طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی

طبق قانون تملک آپارتمان ها ، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی خود هستند ، به این دلیل شرکت بیمه پارسیان اقدام به طراحی بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی با نرخها و تخفیفات قابل ملاحظه و همچنین پوشش ها و شرایط ویژه ای نموده است تا هم نیاز مدیران و هیات مدیره مجتمع های مسکونی تامین گردیده و هم کلیه خطرات محتمل در مجتمع های با نرخ و شرایط مناسبی تحت پوشش قرار گیرد . جالب توجه این است که جهت ایجاد سهولت بیشتر در صدور بیمه نامه ، بیمه نامه های مذکور بدون بازدید اولیه و صرفاً با مراجعه مدیر ساختمان به شبکه فروش و تکمیل فرم پیشنهاد مربوطه صادر خواهد گردید .

بپذیریم , شایع ترین خطری که واحد های آپارتمانی را تهدید می کند,حوادث ناشی از آتشسوزی است و ازآنجا که واحد های آپارتمانی همچون حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل اند ,در صورت بروز حادثه امکان گسترش خطر بیشتر است . ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون متذ کر شده است

مدیر یا مدیران واحد های آپارتمانی مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند

دقت داشته باشید که با توجه به این قانون اکر  ساختمانی بیمه نباشد خسارات ناشی از آتش سوزی بر عهده مدیر یا مدیران ساختمان خواهد بود 

همچنین بر اساس قانون مسئولیت مدنی مسئولیت های قانونی دیگر نیز بر عهده مدیران ساختمان هست  به عنوان مثال جبران خسارت هزینه پزشکی غرامت  فوت و نقص عضو ناشی از حادثه  جهت 

استفاده کنندگان از آسانسور 

سرایدار 

ساکنین و اشخاص ثالث 

در صورت احراز مسئولیت بر عهده مدیر  یا مدیران ساختمان است به همین دلیل صراحتا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است که 

هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیا طی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است 

با این تفاسیر با اشاره به این موضوع که ما در شرکت بیمه نوین اعتقاد داریم قبول مسئولیت مددیریت  یک ساختمان  جز اصول زندگی اجتماعی است و نفع آن قطا شامل حال همه اعضای ساختمان از جمله مدیر ساختمان میباشد با این حال برای کاهش ریسک خطرات برای اولین بار در کشور 

بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی 

را طراحی کردیم که دقیقا بر اساس نیاز بازار طراحی شده

بیمه نامه مجتمع های مسکونی موارد زیر را در بر میگیرد

1 آتش سوزی

2 بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کار کنان

3 بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسور

4 بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره  در قبال اشخاص ثالث